Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Právní novinky prosinec 2018 – březen 2019

pravni-novinky-prosinec-2018-brezen-2019.jpg 10.05.2019 | Michael Hromada

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách ve výši úhrad za zkoušky lékařů a zdravotnických pracovníků, o změnách v některých zákonech v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o rtuti či o sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění.

Prosinec 2018

ZMĚNA ZÁKONA:

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 28. 12. 2018
 • Obsah: Zejména terminologické změny v rámci odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa, logopeda a fyzioterapeuta ve zdravotnictví. Zrušení ustanovení o odborné způsobilosti k výkonu terapeuta nebo specialisty tradiční čínské medicíny.
   

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

 • Účinnost od: 28. 12. 2018
 • Obsah: Výčet činností, které může lékař po získání odborné způsobilosti vykonávat bez odborného dohledu nebo dozoru při poskytování zdravotních služeb.
   

Leden 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Novela upravuje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace, dále se upravuje část týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody či za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, měření objemu odpadních vod a odběru a rozboru vzorků odpadních vod za účelem stanovení výše poplatku.

Zákon č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna se týká ustanovení o základu daně pro příjmy ze závislé činnosti u zaměstnanců, u kterých nemá povinnost platit pojistné zaměstnavatel, pokud je prokázáno, že se na něj zcela či částečně vztahuje zahraniční pojištění stejného druhu. Kromě toho je stanovena další obsahová náležitost mzdového listu, a to položka povinného pojistného z úhrnu zúčtovaných mezd.

Zákon č. 297/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna výše vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát.

Zákon č. 191/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019 
 • Obsah: Zvýšení procentní sazby vypláceného důchodu ve stanovených případech (věková hranice 85 let a 100 let).
   

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

Nařízení vlády ze dne 19. září 2018 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení se týká změny v zákoně o důchodovém pojištění, a to zejména výše vyměřovacího základu, výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu a výše základní výměry důchodu, vč. zvýšení důchodů v roce 2019.

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 3,4 %.

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018, o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení stanovuje výše úhrad za jednotlivé zkoušky (zkouška po ukončení v základním kmeni, atestační zkouška, zkouška nástavbového oboru aj.).

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 2018, o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Nařízení stanovuje výše úhrad za atestační a aprobační zkoušku.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Změna přílohy nařízení vlády, která obsahuje výčet seznamů informací, jež jsou zveřejňovány jako otevřená data dle zákona o svobodném přístupu k informacím, mj. i informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ:

Vyhláška ze dne 30. října 2018 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška stanovuje základní sazbu zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019.
   

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška o hodnotách bodů a výši úhrad za poskytnuté zdravotní služby pro stávající rok 2019. Konkrétní hodnoty jsou stanoveny v přílohách této vyhlášky.
   

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška stanovuje povinnosti především distributoru léčiv, jako například informační povinnost vůči Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, povinnost vést záznamy o zprostředkování léčivých přípravků, povinnost dodržovat podmínky skladování léčiv atd.
   

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška č. 139/2018 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhláška obsahuje postupy klinického hodnocení veterinárních přípravků, náležitosti žádostí o klinické hodnocení a protokolů, náležitosti označování veterinárních přípravků, dokumenty nezbytné k uchování a další postupy.
   

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Vyhlášení první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 1 091 Kč, druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 1 635 Kč a třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu ve výši 3 270 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 11. 10. 2018, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí nově 3 000 Kč.
   

SDĚLENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU:

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Ministerstvo zdravotnictví vydává definiční manuál, program pro automatizované zařazování případů do DRG a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace DRG, která umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na nemocniční pobyt. Vše je, či bude dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.
   

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

 • Obsah: Sdělení o schválení cenového předpisu a jeho publikaci ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, č. 11 ze dne 21. 12. 2018.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

 • Obsah: Sdělení o schválení cenových předpisů a jejich publikaci ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11 ze dne 21. 12. 2018.
   

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 11/2018 obsahuje zejména tato témata:

 • Registr pohlavních nemocí, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání porodní asistentka, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotně-sociální pracovník, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní laborant, kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání zdravotní sestra, vlastní specializované výcviky – vzdělávací programy pro specializační obory (patologie, klinická biochemie), cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, národní radiologické standardy, výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví: Rezidenční místa – nelékařské obory.
   

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 1/2019 obsahuje zejména tato témata:

Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví, výčet specifických léčebných programů odsouhlasených Ministerstvem zdravotnictví, metodika pro žadatele a výzva k podání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo (lékařské obory), výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované zdravotní péče.
 

Únor 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • Účinnost od: 1. 2. 2019
 • Obsah: Změna spočívá zejména v zavedení pojmů nástroj trestné činnosti a výnos z trestné činnosti a změny ustanovení týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 TZ) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 TZ) a zavedení trestního činu maření spravedlnosti (§ 347a TZ).

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise EU 2017/1986, kterým se mění nařízení ES č. 1126/2008, kterým se přijímají účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

 • Obsah: Přílohou nařízení ES č. 1126/2008 se stává mezinárodní standard účetního výkaznictví 16 Leasing, přičemž ostatní mezinárodní standardy účetního výkaznictví se v důsledku toho mění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/5 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení ES č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení ES č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků

 • Obsah: Nařízení zavádí možnost udělit registraci léčivým přípravkům pro léčbu závažných nebo život ohrožujících onemocnění i před předložením úplných klinických údajů, pouze však v odůvodněných případech a pro naplnění tzv. neuspokojených potřeb pacientů. Bližší podmínky stanoví nařízení. Nařízení dále stanovuje podmínky pro změny nebo převody registrace léčivého přípravku a dále pro ukládání sankcí Komisí držitelům registrací v případě, že nedodržují podmínky stanovené nařízením.
   

VYHLÁŠKY:
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 28/2019 Sb., o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

 • Účinnost od: 22. 2. 2019
 • Obsah: Vyhláškou je stanoven seznam úkonů Státního ústavu pro kontrolu léčiv vč. výše úhrady výdajů za jejich provedení.
   

Březen 2019

ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Záměrem novely je zejména chránit trh před padělanými léčivými přípravky, jež se dostanou do oběhu skrze legální distribuční řetězec, a dále též dodržovat zásady správné klinické praxe. Léčivé přípravky musí splňovat požadavky evropské legislativy týkající se ochranných prvků, pokud tomu tak není a výrobek nesplňuje takové požadavky po dokončení jeho výroby, je  Ministerstvo zdravotnictví oprávněno vydat dočasné opatření k povolení distribuce takového výrobku. Státní ústav pro kontrolu léčiv je příslušným orgánem v oblasti dodržování evropské legislativy týkající se ochranných prvků na obalu léčivých přípravků. Zavádí se též povinnost informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv o jakémkoli podezření na padělaný léčivý přípravek vč. poskytnutí součinnosti Ústavu. Novela též zavádí přestupky výrobce, distributora či jiných osob za porušení povinností souvisejících s ochrannými prvky léčivých přípravků. Novelou se dále stanovuje oprávnění inspektorů, jež jsou oprávněni k provádění inspekcí souvisejících s klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků, nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o rtuti

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Změna se týká přílohy č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, seznamu zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek, a to pouze co se týká položky č. 23 „Výplň stálého nebo dočasného zubu“.
   

VYHLÁŠKY:
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA:

Vyhláška ze dne 26. září 2018, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 3. 2019
 • Obsah: Velikost datové zprávy určené do datové schránky orgánu veřejné moci je max. 50 MB.
   

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 2/2019 obsahuje zejména tato témata:

 • Věstník se věnuje vybraným vzdělávacím programům pro specializační obory – vlastní specializované výcviky, přičemž stanovuje jejich cíle, minimální požadavky na taková specializační vzdělání, rozsah požadovaných znalostí a dovedností a další. Jedná se o vzdělávací program endokrinologie a diabetologie, lékařská genetika, maxilofaciální chirurgie, nukleární medicína, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a plastická chirurgie. Věstník dále zahrnuje výzvu k podání žádostí o udělení statutu centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou.

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2019/02
Zobrazit jako .PDF
pravni-novinky-prosinec-2018-brezen-2019.jpg
zbavime-se-nekdy-rakoviny.jpg 15.02.2017
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c., internista a onkolog

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková